การสอบ TOEFL แบบ IBT

การสอบ TOEFL แบบ IBT

เป็นการสอบทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เป็นการสอบที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในการสอบ โดยการสอบในแต่ละส่วนจะเชื่อมโยงกันทั้งหมด ผู้สอบต้องตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดทั้งหมด เพราะหมายความว่าเราเราจะตอบ พูด หรือเขียนไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังตั้งแต่แรก

การสอบแบบใหม่ช่วยลบจุดด้อยของนักศึกษาต่างชาติบางคนที่ได้คะแนนสอบดี แต่ไม่สามารถสื่อสาร นำเสนองานผ่านการพูดจาเป็นภาษาอังกฤษได้ดีอย่างที่ควรเป็น การสอบครั้งใหม่นี้จึงเหมือนการจำลองการเข้าไปศึกษาจริงในสถาบันการศึกษา ต่างๆ ที่อาจารย์ผู้สอนได้พูดถึงบทเรียนต่างๆ และการให้การบ้านเพื่อให้ทำรายงาน และนำเสนอต่อหน้าอาจารย์ เรียกว่าการสอนในระบบใหม่นี้ ไม่ได้ใช้เพียงทักษะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ในการสอบแต่ละส่วนแต่การสอบในแต่ละส่วนในส่วนต้องใช้ทักษะอื่นด้วย เช่น การสอบเขียน ต้องฟังสิ่งสิ่งที่เขาพูด หรือสิ่งที่เขาให้มาตั้งแต่เริ่มสอบจนเข้าใจเสียก่อนที่จะเขียนตอบได้ ไม่ใช่ให้เขียนตามโจทย์ที่ให้มาแบบ Essay ในแบบเดิมอีก ซึ่งระบบใหม่ทำให้รับรู้ถึงทักษะทางภาษาอังกฤษของแต่ละคนอย่างแท้จริง

สำหรับการสอบ TOEFL แบบ IBT จะใช้เวลาสอบประมาณ 4 ชั่วโมง โดยเน้นการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ เพื่อใช้ความรู้ทางภาษาไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ทักษะ ดังนี้

Reading
เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจของการอ่านในเชิงวิชาการของผู้สอบ โดยผู้สอบต้องตอบคำถามจากบทความ 3 บทความ ในแต่ละบทจะต้องตอบคำถาม 12-15 ข้อ ส่วนนี้ต้องทำข้อสอบรวม 39ข้อใช้เวลา 60 นาที ระดับคะแนนจะอยู่ที่ 0-30คะแนน

Listening
เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ ผู้สอบต้องฟังบทสนทนาในประเด็นทั่วไป 2 เรื่อง และ สถานการณ์จำลองในห้องเรียน 4 เรื่อง ต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยินแต่ละบทสนทนา และเรื่องที่ได้ฟัง โดยส่วนนี้ต้องทำข้อสอบ 35 ข้อใช้เวลา 60 นาที

Writing
เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจในการเขียนในเชิงวิชาการ โดยผู้สอบต้องแสดงความสามารถในการใช้ภาษา และการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาความคิดในประเด็นที่ได้อ่านจากข้อสอบ 2 ข้อใช้เวลา 55 นาที

Speaking
เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจในการพูดภาษาอังกฤษเนื้อหาเชิงวิชาการ ผู้สอบต้องตอบคำถามด้วยการพูด รวม 6 ข้อ หลังจากอ่านบทความ และการฟังบรรยายในแต่ละประเด็นข้อสอบใช้เวลา 20นาที ระดับ คะแนนจะอยู่ที่ 0-30คะแนนข้อสอบ

ข้อมูลจาก : เวปไซด์ TSL

ข้อสอบtoefl

LISTENING COMPREHENSION: PART A: QUESTIONS 1-30: SHORT CONVERSATIONS

ON THIS PART OF THE PBT, YOU WILL HEAR 30 SHORT CONVERSATIONS. LISTEN CAREFULLY TO THE SPEAKERS.

LISTENING PART A. MEANING QUESTIONS.

EX.1

Man: I've heard that the new Chemistry class is really difficult.

Woman: Oh, I wouldn't say that. I took Chemistry 402 last quarter, and I think the course went very smoothly.

Narrator: What does the woman mean?

(A) The chemistry class is very tough.

(B) The chemistry class is not teaching this quarter.
(C) The chemistry class is easier than the man thinks.
(D) The chemistry class should be avoided if possible.

"Oh, I wouldn't say that" indicates that the woman disagrees with the man. The best answer is C.

EX.2

Woman: I've heard great things about that movie that just came out. You want to go see it tonight?


Man: I'd love to, but I've got a history final in two days, and I haven't studied all quarter. I think I'd better take a rain check this time.

Narrator: What does the man mean?

(A) He needs to take a break from his studying.
(B) He loves the woman very much.
(C) He doesn't like going out in the rain.
(D) He will not be able to accompany the woman.

"I'd better take a rain check this time" means that the person "cannot do the activity." The correct answer is D.

EX.3

Woman: The bus isn't supposed to arrive at this stop for another 30 minutes. I guess we'll just have to wait until it comes.

Man: Normally I'd agree with you, but I'm only going to the next stop, and I feel like stretching my legs.

Narrator: What does the man mean?

(A) He is going to wait for the bus.
(B) He is going to wait for thirty minutes only.
(C) He is going to walk to his destination.
(D) He injured his legs and will return home.

"I feel like stretching my legs" means that the man "feels like walking." The correct answer is C.

EX.4

Man: How did you feel about the movie?

Woman: I was really moved by the performances. What did you think?

Man: I found them uneven: strong in some scenes, weak in others.

Narrator: What does the man mean?

(A) He has never seen a better movie.
(B) He thought the acting lacked consistency.
(C) He doesn't think the actors performed well.
(D) He had already seen the movie.

"Uneven" means "inconsistent"; the correct answer is B.

EX.5

Woman: It's burning up in here. When is the technician supposed to arrive?

Man: I called the company over an hour ago. They said she was on her way.

Woman: Yea, but the last time it took days for them to send someone out.

Man: You're right, it's anybody's guess when she'll show up.

Narrator: What do these people mean?

(A) She will come at any moment.
(B) She should arrive soon.
(C) There's no way to know when she'll arrive.
(D) They thought she would already have arrived.

"It's anybody's guess" means that there is "no way to know exactly when" the person will arrive. The correct answer is C.

[Skip To Grammar Review 1]

LISTENING PART A. IMPLICATION QUESTIONS.

EX.6

Woman: The milk in the refrigerator is sour. I don't think it's drinkable.

Man: No joke. The expiration date was three weeks ago.


Narrator: What does the man imply?

(A) The woman has an extremely sour disposition.

(B) They need to replace the refrigerator.

(C) The woman is just kidding.
(D) It's not surprising the milk has ruined.

EX.7

Man: It looks like Jane is coming apart at the seams. I think she should seek psychological help.

Woman: Oh, I wouldn't say that. She seems to be coping with her problems reasonably well.

Narrator: What does the woman imply?

(A) Jane is not losing emotional control.
(B) Jane is more intelligent than she seems.
(C) Jane made an excellent copy of the parts.
(D) Jane wouldn't say that.
Answers: Ex.6: D, Ex. 7: A

Thursday, January 20, 2011

Tuesday, January 18, 2011

Tuesday, January 11, 2011

วิธีการสมัครสอบ TOEFL iBT ในประเทศไทย 2010

NEW !สมัครสอบ TOEFL ทางอินเตอร์เน็ต ดีที่สุดจริงหรือ ???

คิดว่าน้อง ๆ หลายคนคงสมัครสอบด้วยตนเองทาง Internet กันได้แล้วแน่นอน หรือถ้ายังไม่ทราบ
รายละเอียดในการสมัครสอบทาง Internet น้องสามารถ search ได้มากมายใน Google ดังนั้นพี่จะ
ไม่ขอพูดถึง แต่พี่ขอพูดถึงปัญหาการสมัครทาง Internert ที่พบ จากน้อง ๆ ที่สมัครสอบเอง
ทาง Internet พอเจอปัญหาก็โทรมาศูนย์สมัครสอบ TOEFL เพื่อหาที่ร้องทุกข์ รวมทั้งเรื่องราวที่ทาง
ศูนย์เจอมาด้วยตัวเอง

เราตัดสินใจขอเป็นตัวแทน Prometric RRCMalaysia แต่เพราะ Prometric RRCMalaysia ทำงานช้า นักเรียนจึงเลือกการสมัครสอบ TOEFL ทาง internet พี่ไม่ได้ห้ามแต่ควรระมัดระวังในการสมัคร
สอบ TOEFL เพราะเวลาเกิดปัญหาเล่าให้ใครฟังใคร ๆ ก็ช่วยเราไม่ได้

1.พี่ก็เคยลักไก่สมัครสอบ TOEFL iBT ทางอินเตอร์เน็ต ราสมัครสอบ TOEFL iBT ทาง internet
และสมัครสอบ GRE CBT ทาง Internet นับ 10 ครั้ง ไม่เคยมีปัญหา จนในที่สุดบัตรเครดิตโดน
Hack เสียไป 20,000 บาท
ทางธนาคารไม่ยอมตามเงินให้ด้วยหาว่าเอาเงินไปใช้เองแล้วมาให้ธนาคาร
ชดใช้ให้ จนเราต้องไปแจ้งความ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็เจ๊งอีกต่างหากเพราะมีโปรแกรม "โทรจัน" อยู่ในเครื่องได้ไม่คุ้มเสียเลยค่ะ

2.เคยสังเกตุไหมค่ะว่าการสมัครสอบทาง Internet แบบนี้เป็นการสื่อสารทางเดียว เราไม่ได้คุยกับ
คนแต่คุยกับเครื่องคอมพิวเตอร พอมีปัญหาทีมันไม่สามารถตอบเราได้ว่าจะต้องทำอย่างไรดี
น้อง ๆ เคยเจอปัญหานี้ไหม

**โดนหักบัตรเครดิต 2 รอบแต่ได้สอบรอบเดียว
** ไม่ได้ผลสอบ TOEFL ตามวัน-เวลาที่กำหนดไว้
**สมัครสอบแล้วพอถึงวันสอบ ETS กลับไม่ส่งสัญญาณมาให้
**บางคนอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งพอวันสอบไม่ได้เอา Passport ไป อดสอบค่ะ
** กำลังจะสมัครสอบทาง internet ก็เข้าไปลงชื่อไว้เล่น ๆ ในระบบของ TOEFL แต่ยังไม่จ่ายเงิน
พอจะเข้าไปสมัครจริง ๆ ระบบล็อคเข้าไปสมัครไม่ได้ ติดต่อกลับไปที่ E-mail ของ ETS ก็เป็น
ระบบตอบรับอัตโนมัติไม่มีคนคุยด้วย
** ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในประเทศก็ไม่มีใครรับสาย (แต่ศูนย์ AES รับสายนะค่ะ)
** อยากให้ TOEFL ส่งผลสอบไปที่สถาบันฟรี 4 สถาบัน แต่ถามใครก็ไม่มีใครรู้ว่าทำอย่างไร สุดท้ายต้องเสียเงินซื้อผลสอบ $ 17 * 4 = $ 68
ทุกเรื่องที่คุยให้ฟังเป็นปัญหามาจากน้อง ๆ ที่สมัครเองทาง Internet ปัญหาไม่รู้ว่าจะโทรไปหา
ใครดี Mail ไป ETS มีคอมพิวเตอร์รับเรื่องไว้แล้วตอบกลับแบบอัตโนมัติ... พี่คิดว่าประมาณ
30 % ที่เจอปัญหาแบบนี้ เพราะไม่มีระบบสมัครสอบที่ไหนที่สมบรูณ์ 100 %... ของพวกนี้ก็
ลองเหมือนอุบัติเหตุ...อาจจะเจอหรือไม่เจอก็ได้ ลองคิดเล่น ๆ ก็ได้ค่ะถ้าเราเจอแบบนี้บ้างจะติดต่อ
ให้ใครช่วยแก้ปัญหาให้

3. การสมัครสอบทาง Internet ต้องใช้บัตรเครดิตใช่ไหมค่ะ น้อง ๆ เคยรู้ไหมว่าเราต้องเสีย
ดอกเบี้ยให้กับบัตรเครดิตเท่าไหร
ขั้นต่ำสมัครสอบ TOEFL ครั้งหนึ่งประมาณ 5500 บาท
ดอกเบี้ยประมาณ 300 - 1000 บาท ( แล้วแต่วงเงินในบัตร) และถ้าจ่ายคืนไม่ตรงเวลาก็เสียค่าปรับอีก
ต่างหาก 1000 - 1500 บาท เสียให้ธนาคารไปง่าย ๆ อย่างนั้นเอง อย่างที่ธนาคารทหารไทย ออกโฆษณา
ใหม่ว่า " ทำไมต้องจ่าย " เพราะรู้ว่าต้องจ่ายแต่ไม่เคยเอามาคำนวณ เพราะเขาค่อย ๆ
หักเงินเราที่ละเล็กทีละน้อย
คำนวณเองค่ะถ้าคุ้มก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่คุ้มลองสมัครกับ AES ศูนย์ทำเรื่องสมัครสอบ TOEFL

วิธีการสมัครสอบ TOEFL | สมัครสอบ TOEFL iBT 2009-2010

AES เป็นศูนย์ทำเรื่อง สมัคร สอบ TOEFL iBT / สมัคร สอบ TOEFL PBT / สมัคร สอบ GRE CBT
เรามีบริการสำหรับคนพิการที่ต้องการสอบ TOEFL โดยทำเรื่องสมัครสอบ TOEFL ไปยังมาเลเซียซึ่ง

เป็นศูนย์สมัครสอบ TOEFL ในส่วนภูมิภาค SOUTHEASTASIA RRC ของ TOEFL ตลอด 6 ปีของการ
ทำงานที่ผ่านมา ทำให้ศูนย์ทำเรื่องสมัครสอบ TOEFL ของเราได้รับความไว้วางใจจาก สถานที่ราชการ
หลาย ๆ แห่งด้วยกัน เช่น Website ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ, และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล เป็นต้น

มีรายละเอียดในการสมัครสอบดังนี้

1. สมัครสอบ TOEFL ทางอินเตอร์เน็ต

รายละเอียดในการสมัครสอบทาง Internet มากนักนะค่ะเพราะน้องสามารถ search ได้มากมายใน Google

2. สมัครสอบ TOEFL กับศูนย์ทำเรื่องสมัครสอบ TOEFL

ติดต่อกับ Prometric RRC Malaysia (ศูนย์ ETS ภูมิภาค)

@เขียนใบสมัครสอบอย่างเป็นทางการเพื่อ สมัครสอบ TOEFL CBT / สมัครสอบ TOEFL PBT /
สมัครสอบ GRE CBT ใน International Test Form 2009-10
โดยทั้ง 3 เทสมีราคาค่าสมัครสอบ (ชำระด้วยเงินสด) และตารางการสอบไม่เหมือนกัน
# สมัครสอบ TOEFL iBT ค่าสอบ US$ 160 ต่อ 1 ครั้ง / ค่าบริการ $US 30
โดยมีตารางสอบของปี 2009-2010 ดังนี้

# สมัครสอบ TOEFL PBT ค่าสอบ US$ 160 ต่อ 1 ครั้ง / ค่าบริการ $US 30
โดยมีตารางสอบของปี 2009 ดังนี้

# สมัครสอบ GRE CBT ค่าสอบ US$ 170 ต่อ 1 ครั้ง / ค่าบริการ $US 30
โดยมีตารางสอบของปี 2009 ดังนี้

@ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ติดต่อกับ Prometric RRC Malaysia เพื่อสมัครสอบให้กับน้อง ๆ
ซึ่งจะมีการสัมภาษณ์รายละเอียดกันเป็นเวลานาน 15-20 นาที / 1 คน เพื่อยืนยันการสมัครสอบ

@ เมื่อติดต่อเรียบร้อยแล้วเราต้องส่งใบสมัครตัวจริงของน้อง ๆ กลับไปที่ Prometric RRC Malaysia
เพื่อขอหมายเลขประจำตัวสอบและวัน-เวลาสอบ

@ หลังนั้นประมาณ 7-14 วัน Prometric RRC Malaysia จะติดต่อกับน้องทาง E-Mail เพื่อให้
รายละเอียดเกี่ยวกับ หมายเลขผู้ สมัครสอบ TOEFL iBT / สมัครสอบ GMAT CBT / สมัครสอบ GRE CBT

พร้อมทั้งวัน-เวลาในการสอบ

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนการสมัครสอบ TOEFL

1. สำหรับการ สมัครสอบ TOEFL iBT มีข้อมูล Update เข้ามาใหม่ล่าสุดคือ ตอนนี้น้อง ๆ ที่อยู่ตจว.
ได้เฮแล้วค่ะเพราะการสมัครสอบในเดือนตุลาคมนี้จะมีการจัดสอบในต่างจังหวัด คือ เชียงใหม่ หาดใหญ่
ส่วนตารางสอบ รวมทั้งการจองวัน / เวลาสอบ สามารถติดต่อได้จากเจ้าหน้าที่ AES ที่เบอร์ 02-5745669

2. สำหรับการ สมัครสอบ TOEFL iBT / สมัครสอบ TOEFL PBT / สมัครสอบ GRE CBT สามารถทำการ
สมัครสอบได้ก่อนถึง 6 เดือนก่อนวันสอบจริง พี่แนะนำให้สมัครสอบก่อนวันสอบจริงประมาณ 1-2 เดือน
เพื่อจองเลือกสถานที่และวันที่สอบที่ดีที่สุด ( เพราะเป็นระบบมาก่อนเลือกได้ก่อน) เพราะเดี่ยวนี้มีสถานที่สอบ
TOEFL iBT มากกว่า 10 ทั่วกรุงเทพ และการสอบยังสอบได้เพียงเดือนละประมาณ 4 ครั้งเท่านั้น

3. ในวัน สอบ TOEFL iBT / สอบ TOEFL PBT/ สอบ GRE CBT ทาง ETS อนุญาติให้น้อง ๆ
เขียนชื่อสถาบันที่ต้องการส่งผลสอบ TOEFL ทางไปรษณีย์ได้ฟรีถึง 4 สถาบัน ถ้าน้อง ๆ
สละสิทธิ์นี้ เมื่อน้อง ๆ ไปขอผลสอบ TOEFL เพื่อส่งเอกสารด้วยตนเองจะต้องเสียค่าผลสอบ
TOEFL ถึงใบละ $ 17 และค่าส่งไปรษณีย์ไปต่างประเทศด้วย...เสียดายนะค่ะ

4. การระบุชื่อสถาบันที่ต้องการส่งผลสอบ TOEFL หรือ GRE ทางไปรษณีย์ฟรี 4 สถาบัน ทำได้คือ
แต่ละมหาวิทยาลัยที่ให้ส่งผลสอบจะต้องมีรายละเอียดดังนี้
1. University Name
2. Department Group
3. Department Code
ข้อ 1 - 2 และ 3 สามารถดูรายละเอียดได้จาก TOEFL Bulletins 2010

5. การขอยกเลิกการสอบ TOEFL iBT
# ถ้าสมัครกับทางศูนย์เราเราจะทำเรื่องคืนเงินให้เต็มจำนวน $ 160 ภายในเวลา 6-9 เดือน โดยเงินคืนจะเป็นเช็ค
เงินดอลล่าร์ (เสียค่าธรรมเนียมในการการแลกเงินให้กับธนาคารแต่ละประเทศ) ไม่แนะนำให้ยกเลิกถ้าไม่จำเป็นค่ะ
จะได้คืนไม่เต็มจำนวนเพราะเสียค่าแลกเงินและอัตราแลกเปลี่ยนให้กับธนาคาร รวมทั้งเสียเวลารอด้วยค่ะไม่แนะนำ

# ถ้าสมัครกับอเมริกาทางอินเตอร์เน็ต คืนเงินให้ $ 20 ภายในเวลา 6-9 เดือน โดยเงินคืนจะเป็นเช็คจากอเมริกา เสียค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่อธิบายข้างต้น ได้เงินคืนเท่าไหร่คิดเอาเองค่ะ จึงไม่แนะนำในการทำเรื่องเหมือนกัน

http://www.toeflthaicenter.com/001toefl_app_ser.html


Friday, May 2, 2008

วิธีสมัครสอบ TOEFL

วิธีสมัครสอบ TOEFL
วิธีสมัครสอบ TOEFL ทาง Internet ที่ดีที่สุด
,วิธีสมัครสอบ TOEFL ไม่ยาก,รายละเอียด วิธีสมัครสอบ TOEFL

วิธีสมัครสอบ TOEFL ทาง Internet
เพื่อประหยัดเวลาในการสมัครสอบ, สถาบัน Kendall ใคร่แนะนำวิธีสมัคร TOEFL ทาง Internet ที่ใช้ขั้นตอนน้อยที่สุด โปรดปฏิบัติตามอย่างละเอียด หากไม่สามารถทำได้อย่าพึ่งหงุดหงิดเพราะ server ของ ETS เสียบ่อยมาก

เรามาเริ่มวิธีสมัครสอบ TOEFL
1. เปิด web
www.toefl.org
2. ที่รูปผู้ชายมีหนวด click “Register for the Test”
3. เลือก Country “Thailand”
4. เลือก City “Bangkok”
5. click “Register Online”
6. click “Schedule an Exam” สีน้ำเงินเท่านั้น!!!
7. เมื่อพบหน้า web ใหม่ให้อ่านมาจนสุดหน้าแล้ว click “Next”
8. เลือก “I agree” แล้ว click “Next”
9. click “Schedule Appointment” สีฟ้าอ่อนเท่านั้น
10. click “Go” (ไม่ต้องเลือกเดือนและปีเพราะเราจะทำในขั้นตอนถัดไป)
11. click เลือกเวลาจากปฏิทินสามารถเลือกเดือนก่อนหน้าและหลังจาก link ที่ขอบบนซ้ายและขวาได้
12. กรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดแล้ว click “Next”
13. เลือกประเภทบัตรเครดิตในช่อง “Payment Options”และกรอกรายละเอียดของบัตรเครดิต
14. ยืนยันการสมัครครั้งสุดท้าย ทาง ETS จะส่ง e-mail ยืนยันการสมัครใน 24 ชั่วโมง

Tip เพิ่มเติม
1. ทำตามกระบวนการข้างต้นอย่างละเอียด
2. หมั่นเช็ค web บ่อยๆเพราะตารางมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและมักจะมีที่ว่างเพิ่มได้
3. ให้ลองดูข้อสอบแบบ Paper ที่จะมีในต่างจังหวัดด้วยหากสนใจในขั้นตอนที่ 4 ให้เลือกจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพ

จัดทำโดย: สถาบัน Kendall http://www.toeflthailand.com
วันที่: 5 มีนาคม 2549

Saturday, April 26, 2008

ดาวน์โหลดดิกชันนารีไว้ใช้งาน ฟรี ! download dictionary free


Oxford Dictionary of English

ดาวน์โหลดดิกชันนารีไว้ใช้งาน ฟรี ! download dictionary free
[1] ประเภทดิกชันนารี อังกฤษ – ไทย, ไทย - อังกฤษ

โปรแกรมที่ 1: LEXiTRON (ดิก อังกฤษ – ไทย & ไทย - อังกฤษ) ประมาณ 20 MB
http://home.dsd.go.th/freeenglish/LEXiTRON.exe

โปรแกรมที่ 2: My Buddy Dictionary ดิก อังกฤษ – ไทย รวมดิกจาก 3 ฐานข้อมูลไว้ในโปรแกรมเดียวกัน ประมาณ 25 MB
http://www.thaibuddy.com/

ดาวน์โหลดดิก: (หมดอายุ 1 มกราคม 2552)
http://home.dsd.go.th/freeenglish/MyBuddy2.1beta.zip

โปรแกรมที่ 3: Loy Dictionary อังกฤษ – ไทย ประมาณ 25 MB
http://home.dsd.go.th/freeenglish/_LoyDictSetupZipFiles.exe
(เป็นไฟล์ Setup และรายละเอียดในการติดตั้งทั้งหมด)

โปรแกรมที่ 4: HighLight Dictionary (อังกฤษ ->ไทย และ ไทย-อังกฤษ ) ขนาด 10.5 MB
http://www.thaiware.com/main/info.php?id=3342
มีคลังข้อมูลบรรจุคำศัพท์จากพจนานุกรมอิเล็คทรอนิกส์ ถึง 3 เล่ม รวมกันกว่า 180,000 รายการ สมบูรณ์แบบด้วย ความหมาย , ประเภทของคำศัพท์ , คำย่อ , คำพ้องเสียง , คำเหมือน , คำไกล้เคียง , คำตรงข้าม, ตัวอย่างประโยค เป็นต้น สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมต่าง ๆ ได้ โดยจะแปลศัพท์ที่ คุณต้องการรู้ความหมายจริง ๆ โดยไม่ต้องพิมพ์คำศัพท์ใหม่ เพียงแค่คุณลาก Highlight คำศัพท์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Windows Key + X โปรแกรมก็จะทำการแปลและแสดงผล ...


ดาวน์โหลดดิกชันนารีไว้ใช้งาน ฟรี ! download dictionary free
[2] ประเภท ดิกชันนารี อังกฤษ – อังกฤษ
โปรแกรมที่ 1: WordWeb 5 เป็นดิกอังกฤษ – อังกฤษ ใช้ฟรีที่ดีที่สุด [ขนาดประมาณ7 MB]
ดาวน์โหลด:
http://www.download.com/WordWeb/3000-2279_4-1000320

โปรแกรมที่ 2: Merriam Webster´s Concise Dictionary 2.1 [ขนาด 1.59 MB]
ดาวน์โหลด: http://www.download.com/Merriam-Webster-s-Concise-Dictionary/3000-2279_4-10059666.html?tag=lst-0-1

โปรแกรมที่ 3: TheSage´s English Dictionary and Thesaurus 1.1.2 [ขนาด 8.06 MB]
ดาวน์โหลด:
http://www.tucows.com/preview/412035
http://www.snapfiles.com/get/thesage.html

ดาวน์โหลดดิกชันนารีไว้ใช้งาน ฟรี ! download dictionary free

Saturday, April 19, 2008

ตารางเทียบคะแนน TOEFL, IELTS, CU-TEP และ TU-GET

คะแนนเปรียบเทียบระหว่างข้อสอบ TOEFL, IELTS, CU-TEP และ TU-GET

เพื่อตอบคำถามที่ผู้สอบหรือผู้ที่จะสอบข้อสอบ TOEFL สงสัย สถาบัน Kendall ได้ทำการวิจัยรวมทั้งสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนเปรียบเทียบของข้อสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษยอดนิยมของประเทศไทยรวม 5 ประเภทอันได้แก่ TOEFL CBT, TOEFL Paper, IELTS, CU-TEP, และ TU-GET ที่เที่ยงตรงเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและคาดเดาผลคะแนนที่ถูกต้องและแม่นยำเมื่อเปรียบเทียบกับข้อสอบอื่นๆ

TOEFL CBT

TOEFL Paper

IELTS

CU-TEP

TU-GET*

173

500

5

60

n/a

213

550

6

75

n/a

250

600

7

90

n/a

300

677

9

120

1000

* สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่สามารถระบุคะแนนเปรียบเทียบของ TU-GET ได้เนื่องจากข้อสอบ TU-GET ไม่มีข้อสอบ Listening และ TWE (essay)

แหล่งอ้างอิง

  1. ETS http://www.ets.org/toefl/
  2. British Council http://www.ielts.org/
  3. คุณสุธาสินี เจ้าหน้าที่ด้านวัดคะแนนศูนย์ทดสอบ CU-TEP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th/
  4. คุณปาจรีย์ เลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.tu.ac.th/org/litu/ttesting.htm

หากมีคำถามเพิ่มเติมลองดูรายละเอียดที่ http://www.toeflthailand.com ของสถาบัน Kendall

โชคดีในการสอบนะครับ

date March 04, 2006

รายละเอียดของข้อสอบ GMAT

รายละเอียดของข้อสอบ GMAT

รายละเอียดของข้อสอบ GMAT
วันที่ 17 มีนาคม 2549
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, สถาบัน Kendall Square
www.ToeflThailand.com

Graduate Management Admission Test หรือข้อสอบ GMAT เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจซึ่งรวมทั้ง MBA, M.S. Marketing, M.S. Finance, MIS (สำหรับสาขา MIS ของบางมหาวิทยาลัยอาจต้องใช้คะแนน GRE แทน), DBA, และ Ph.D. ด้านบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ต้องใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณารับนักศึกษา

ภาพรวมของข้อสอบ
เป็นการวัดความรู้ในการสื่อสารซึ่งรวมทั้งการอ่านและการเขียน, ทักษะการวิเคราะห์, และ ทักษะในการคำนวณ ที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จในการเรียนต่อทางด้านบริหารธุรกิจ
จาก website ของผู้ออกข้อสอบ
www.mba.com ระบุไว้ชัดเจนว่าข้อสอบ GMAT ไม่สามารถใช้วัดความสามารถในเรื่องต่อไปนี้

• ความรู้เฉพาะทางของธุรกิจเช่น มาตรฐานของบัญชี หรือ กฎหมายธุรกิจ
• ทักษะเฉพาะด้านของงาน (specific job skill) หรือเนื้อหาจากบทเรียนระดับปริญญาตรีด้านบัญชีและบริหาร
• คุณสมบัติอื่นของการเป็นนักธุรกิจที่ดีเช่นความมุ่งมั่น, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

รูปแบบของข้อสอบและเวลา
ข้อสอบ GMAT ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ส่วนคือ 1. การเขียน (Analytical Writing Assessment) 2. คณิตศาสตร์ (Quantitative) และ 3. ภาษาอังกฤษ (Verbal)

ข้อสอบการเขียน (AWA)
ข้อสอบ GMATเริ่มจากการทำข้อสอบเขียนก่อนเสมอ โดยจะมีรูปแบบของข้อสอบ 2 ลักษณะได้แก่ 1.การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น (Issue) และ 2.การเขียนเพื่อแสดงวิจารณ์บทความ (Argument) ผู้เข้าสอบจะมีเวลา 30 นาทีต่อหนึ่ง essay

ข้อสอบคณิตศาสตร์ (Quantitative)
หลังจากการพักจากข้อสอบการเขียน 10 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องทำโจทย์เลขแบบ multiple-choice จำนวน 37 ข้อโดยมีรูปแบบของข้อสอบสองลักษณะนั้นคือ 1. Problem Solving ~24 ข้อ และ 2. Data Sufficiency ~13 ข้อ โดยมีเวลาทำข้อสอบทั้งสิ้น 75 นาที คอมพิวเตอร์จะหยุดการทำงานทันทีเมื่อเวลาหมด

ข้อสอบภาษาอังกฤษ (Verbal)
หลังจากการพักจากข้อสอบคณิตศาสตร์แล้ว ผู้เข้าสอบสามารถพักหรือทำข้อสอบภาษาอังกฤษ (Verbal) ต่อเนื่องเลยได้ โดยข้อสอบส่วนนี้จะเป็นโจทย์แบบ multiple-choice จำนวน 41 ข้อโดยมีรูปแบบของข้อสอบสามลักษณะนั้นคือ 1. การอ่าน (Reading Comprehension) ~14 ข้อ 2. การวิเคราะห์ (Critical Reasoning) ~14 ข้อและ 3. ไวยกรณ์และการเขียน (Sentence Correction) ~13 ข้อ โดยมีเวลาทำข้อสอบทั้งสิ้น 75 นาที คอมพิวเตอร์จะหยุดการทำงานทันทีเมื่อเวลาหมด

สมัครสอบ GMAT อ่าน
http://www.mba.com/mba/TaketheGMAT

จะสอบ GMAT ต้องอ่าน http://www.toeflthailand.com