การสอบ TOEFL แบบ IBT

การสอบ TOEFL แบบ IBT

เป็นการสอบทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เป็นการสอบที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในการสอบ โดยการสอบในแต่ละส่วนจะเชื่อมโยงกันทั้งหมด ผู้สอบต้องตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดทั้งหมด เพราะหมายความว่าเราเราจะตอบ พูด หรือเขียนไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังตั้งแต่แรก

การสอบแบบใหม่ช่วยลบจุดด้อยของนักศึกษาต่างชาติบางคนที่ได้คะแนนสอบดี แต่ไม่สามารถสื่อสาร นำเสนองานผ่านการพูดจาเป็นภาษาอังกฤษได้ดีอย่างที่ควรเป็น การสอบครั้งใหม่นี้จึงเหมือนการจำลองการเข้าไปศึกษาจริงในสถาบันการศึกษา ต่างๆ ที่อาจารย์ผู้สอนได้พูดถึงบทเรียนต่างๆ และการให้การบ้านเพื่อให้ทำรายงาน และนำเสนอต่อหน้าอาจารย์ เรียกว่าการสอนในระบบใหม่นี้ ไม่ได้ใช้เพียงทักษะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ในการสอบแต่ละส่วนแต่การสอบในแต่ละส่วนในส่วนต้องใช้ทักษะอื่นด้วย เช่น การสอบเขียน ต้องฟังสิ่งสิ่งที่เขาพูด หรือสิ่งที่เขาให้มาตั้งแต่เริ่มสอบจนเข้าใจเสียก่อนที่จะเขียนตอบได้ ไม่ใช่ให้เขียนตามโจทย์ที่ให้มาแบบ Essay ในแบบเดิมอีก ซึ่งระบบใหม่ทำให้รับรู้ถึงทักษะทางภาษาอังกฤษของแต่ละคนอย่างแท้จริง

สำหรับการสอบ TOEFL แบบ IBT จะใช้เวลาสอบประมาณ 4 ชั่วโมง โดยเน้นการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ เพื่อใช้ความรู้ทางภาษาไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ทักษะ ดังนี้

Reading
เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจของการอ่านในเชิงวิชาการของผู้สอบ โดยผู้สอบต้องตอบคำถามจากบทความ 3 บทความ ในแต่ละบทจะต้องตอบคำถาม 12-15 ข้อ ส่วนนี้ต้องทำข้อสอบรวม 39ข้อใช้เวลา 60 นาที ระดับคะแนนจะอยู่ที่ 0-30คะแนน

Listening
เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ ผู้สอบต้องฟังบทสนทนาในประเด็นทั่วไป 2 เรื่อง และ สถานการณ์จำลองในห้องเรียน 4 เรื่อง ต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยินแต่ละบทสนทนา และเรื่องที่ได้ฟัง โดยส่วนนี้ต้องทำข้อสอบ 35 ข้อใช้เวลา 60 นาที

Writing
เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจในการเขียนในเชิงวิชาการ โดยผู้สอบต้องแสดงความสามารถในการใช้ภาษา และการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาความคิดในประเด็นที่ได้อ่านจากข้อสอบ 2 ข้อใช้เวลา 55 นาที

Speaking
เป็นทักษะที่ใช้วัดความเข้าใจในการพูดภาษาอังกฤษเนื้อหาเชิงวิชาการ ผู้สอบต้องตอบคำถามด้วยการพูด รวม 6 ข้อ หลังจากอ่านบทความ และการฟังบรรยายในแต่ละประเด็นข้อสอบใช้เวลา 20นาที ระดับ คะแนนจะอยู่ที่ 0-30คะแนนข้อสอบ

ข้อมูลจาก : เวปไซด์ TSL

ข้อสอบtoefl

LISTENING COMPREHENSION: PART A: QUESTIONS 1-30: SHORT CONVERSATIONS

ON THIS PART OF THE PBT, YOU WILL HEAR 30 SHORT CONVERSATIONS. LISTEN CAREFULLY TO THE SPEAKERS.

LISTENING PART A. MEANING QUESTIONS.

EX.1

Man: I've heard that the new Chemistry class is really difficult.

Woman: Oh, I wouldn't say that. I took Chemistry 402 last quarter, and I think the course went very smoothly.

Narrator: What does the woman mean?

(A) The chemistry class is very tough.

(B) The chemistry class is not teaching this quarter.
(C) The chemistry class is easier than the man thinks.
(D) The chemistry class should be avoided if possible.

"Oh, I wouldn't say that" indicates that the woman disagrees with the man. The best answer is C.

EX.2

Woman: I've heard great things about that movie that just came out. You want to go see it tonight?


Man: I'd love to, but I've got a history final in two days, and I haven't studied all quarter. I think I'd better take a rain check this time.

Narrator: What does the man mean?

(A) He needs to take a break from his studying.
(B) He loves the woman very much.
(C) He doesn't like going out in the rain.
(D) He will not be able to accompany the woman.

"I'd better take a rain check this time" means that the person "cannot do the activity." The correct answer is D.

EX.3

Woman: The bus isn't supposed to arrive at this stop for another 30 minutes. I guess we'll just have to wait until it comes.

Man: Normally I'd agree with you, but I'm only going to the next stop, and I feel like stretching my legs.

Narrator: What does the man mean?

(A) He is going to wait for the bus.
(B) He is going to wait for thirty minutes only.
(C) He is going to walk to his destination.
(D) He injured his legs and will return home.

"I feel like stretching my legs" means that the man "feels like walking." The correct answer is C.

EX.4

Man: How did you feel about the movie?

Woman: I was really moved by the performances. What did you think?

Man: I found them uneven: strong in some scenes, weak in others.

Narrator: What does the man mean?

(A) He has never seen a better movie.
(B) He thought the acting lacked consistency.
(C) He doesn't think the actors performed well.
(D) He had already seen the movie.

"Uneven" means "inconsistent"; the correct answer is B.

EX.5

Woman: It's burning up in here. When is the technician supposed to arrive?

Man: I called the company over an hour ago. They said she was on her way.

Woman: Yea, but the last time it took days for them to send someone out.

Man: You're right, it's anybody's guess when she'll show up.

Narrator: What do these people mean?

(A) She will come at any moment.
(B) She should arrive soon.
(C) There's no way to know when she'll arrive.
(D) They thought she would already have arrived.

"It's anybody's guess" means that there is "no way to know exactly when" the person will arrive. The correct answer is C.

[Skip To Grammar Review 1]

LISTENING PART A. IMPLICATION QUESTIONS.

EX.6

Woman: The milk in the refrigerator is sour. I don't think it's drinkable.

Man: No joke. The expiration date was three weeks ago.


Narrator: What does the man imply?

(A) The woman has an extremely sour disposition.

(B) They need to replace the refrigerator.

(C) The woman is just kidding.
(D) It's not surprising the milk has ruined.

EX.7

Man: It looks like Jane is coming apart at the seams. I think she should seek psychological help.

Woman: Oh, I wouldn't say that. She seems to be coping with her problems reasonably well.

Narrator: What does the woman imply?

(A) Jane is not losing emotional control.
(B) Jane is more intelligent than she seems.
(C) Jane made an excellent copy of the parts.
(D) Jane wouldn't say that.
Answers: Ex.6: D, Ex. 7: A

Saturday, April 19, 2008

Your learning efforts will be more effective if you have an overview of the language you are working with. That’s why we have put together a number of

Your learning efforts will be more effective if you have an overview of the language you are working with. That’s why we have put together a number of features characterizing the English language. In some aspects we compare English against German to better illustrate — you might want to compare these features with your mother tongue:
 • English is a very compact language. The average English word for example is shorter than its German equivalent. That’s because English verbs, nouns and adjectives don’t have endings. But don’t forget the Present Tense that has the letter «s» for the third person as in «he speaks». Also, there are many more English words containing only 3 or 4 letters than in the German language for example.

 • In English there is no «Du» or «Sie» form — an idiomatic pitfall that causes non-Germans as much trouble as the appropriate use of the formal «Sie» and the chummy «Du» when addressing people.

 • There is almost no declension and no conjugation in the English language which makes it much easier for someone who is learning the language to form simple sentences that are grammatically correct.

 • There are 19 German equivalents to the possessive adjective «your».

 • There is only one definite article in the English language whereas in German there are three.

 • Most words in English have several meanings. This can be an advantage for learners as you can convey different meanings using the same word in a different context. On the other hand this might cause confusion especially for beginners.

 • In English all nouns are spelled with small letters. Exceptions are:

  • proper names
  • the days of the week
  • the personal pronoun «I»
  • the names of the months
  • titles, positions and greetings such as Mr, Mrs, Dr, Director of Marketing, CEO, etc.

 • The English language contains a lot of homophones. These are words that have the same pronunciation but are spelled differently. Of course they have different meanings.
  Examples: meet/meat/, by/buy/bye, son/sun, waste/waist, through/threw, write/right, our/hour, then/than, here/hear…
You probably have made your own observations about the English language. Please feel free to contact us if you feel that something is missing here. Thanks.

No comments: